ANBI & Jaarverslagen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen. Voor meer informatie hierover, ga naar de belastingdienst.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Stichting Team Running Blind zet zich voor 100% in voor het algemeen nut, namelijk de goede doelen organisatie stichting Roparun Evenementen en de stichting Roparun Palliatieve Zorg.

Stichting Team Running Blind  is door de belastinginspecteur per 12 oktober 2016 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam en RSIN van de instelling (KvK: 67057926)

Stichting Team Running Blind
RSIN: 856812353

Post- en bezoekadres van de instelling

Hogelaan 5
3134VJ Vlaardingen

Statutaire doelstelling Stichting Team Running Blind

“De stichting heeft ten doel het ondersteunen van Stichting Roparun Evenementen en Stichting Roparun Palliatieve Zorg door middel van het bijeenbrengen van middelen krachtens deelname aan haar (hardloop) activiteiten, alsmede andere bestedingen welke passen binnen de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Team Running Blind is een stichting, bestaande uit vrijwilligers, die gelden verwerft ten behoeve van de ‘Stichting Roparun’, om zo een financiële bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

Door middel van het organiseren van diverse evenementen wil Team Running Blind haar naamsbekendheid vergroten en haar betrokkenheid bij het goede doel uitstralen. Op deze manier wil zij geld inzamelen voor deelname aan de Roparun Hamburg­ – Rotterdam en voor het goede doel.

Om een groot publiek te bereiken is een evenement uitermate geschikt. Het vergt veel inzet van vrijwilligers en het bestuur, maar de naamsbekendheid en de bereidheid om Team Running Blind een warm hart toe te dragen wordt hiermee flink vergroot.

Omdat het Team Running Blind deelnemers heeft uit diverse regio’s, zullen de evenementen en acties in diverse regio’s worden georganiseerd. De bron van inkomsten, bedrijven en particulieren, wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van ondersteuning van Running Blind-afdelingen, loopgroepen en atletiekverenigingen.

Het volledige beleidsplan van Stichting Team Running Blind kunt u vinden op Beleidsplan

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Team Running Blind bestaat uit:

  • Dhr. John Stoop, Voorzitter
  • Dhr. Gerrit Jacobs, Secretaris
  • Dhr. Ceel van Rhee, Penningmeester

Het stichtingsbestuur is te bereiken via email: roparun@runningblind.nl

Bezoldiging bestuur

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een  bestuurder.
Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting aan hen vergoed.

Statuten

Zie de akte van oprichting van de stichting Team Running Blind:   Akte van oprichting

Kamer van Koophandel

Zie het uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel:   Uittreksel KvK

Actueel verslag uitgevoerde activiteiten (inclusief geplande activiteiten)

Alle acties die de stichting organiseert en/of waar de stichting aan meedoet, worden gepubliceerd op de website onder Evenementen

Financiële verantwoording

Stichting Team Running Blind is een stichting zonder winstoogmerk, die een algemeen nut dient. Gelden die worden verworven door het organiseren van evenementen, sponsoring en het uitvoeren van verschillende acties worden na aftrek van de gemaakte kosten volledig gedoneerd aan stichting Roparun. De stichting Team Running Blind voert hiertoe een gedegen administratie.

2016

De stichting hanteert het kalenderjaar als boekjaar. Het jaarverslag, inclusief  ‘Staat van Baten en Lasten’  en ‘Balans’ over 2016, vindt u hier: Jaarverslag 2016

2016 – 2017

Omdat Stichting Roparun een boekjaar hanteert van 1 augustus t/m 31 juli, hierbij een separaat (financieel) jaarverslag over 2016 – 2017.
Jaarverslag 2016 - 2017

Onze Roparun Hamburg – Rotterdam heeft ruim 33 duizend euro opgeleverd! Bestaande uit:

Donaties op naam van het team:
Donaties op naam van deelnemers:
Opbrengst Lotenverkoop:
Totaal opbrengst:

€ 23.594
€ 1.970
€ 7.500
€ 33.064

Terug te vinden in onze administratie
Donaties op naam van het team€ 14.664
Loten (opbrengst verkoop loten)€ 7.500

In de donaties die rechtstreeks aan de St Roparun Palliatieve Zorg zijn gestort op naam van het hele team, zitten de volgende evenementen, welke door ons zijn geïnitieerd of mede georganiseerd.
– Winterfair Leiden: € 3.825
– Estafetteloop Dalton school Ridderkerk: € 4.127

2017

Het jaarverslag, inclusief  ‘Staat van Baten en Lasten’  en ‘Balans’ over 2017, vindt u hier: Jaarverslag 2017

2018

Het jaarverslag, inclusief  ‘Staat van Baten en Lasten’  en ‘Balans’ over 2018, vindt u hier: Jaarverslag 2018